عشق کتاب
مبتکران زبان انگلیسی ۷ هفتم اناری + CD
ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ ۷ متوسطه اول
نویسنده:‌ شهاب اناری ، متین سائسی
نام درس: زبان انگلیسی
دسته بندی: دکتر شهاب اناری
سال انتشار:‌ ۱۴۰۰
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۸۴۵
قطع کتاب: رحلی
تعداد صفحات:‌ ۱۱۲
وزن (گرم):‌ ۲۹۶

زبان انگلیسی هفتم اناری مبتکران ❤️ عشق کتاب

کتاب زبان انگلیسی هفتم اناری مبتکران توسط انتشارات مبتکران و تألیف شهاب اناری در مقطع هفتم متوسطه منتشر شده است. این کتاب شامل 8 درس می باشد.كليـه ي مطالب كتاب هفتم (پايه ي دوم دوره ي اول متوسطه) در این کتاب در سطحی پيشرفته ارائه شده است. خرید کتاب کمک درسی

محتوای کتاب زبان هفتم اناری مبتکران :

دانـش آمـوز ابتـدا بـا نكات مهم و تكميلي هر درس آشنا مي شود، سپس به سؤالات مربوطه پاسخ مي دهد. سؤالات در سطوح مختلف طرح شده است و برخي نيازمند درك عميق مطالب درسي و تكميلي براي پاسخگويي است. براي استفاده ي بهينه از كتاب و يادگيري پايدار مطالب هر درس، پيشنهاد ميشود ترتيب پاسخگويي بـه سـؤالات در قسمت هاي مختلف رعايت شود. به همراه اين كتاب يك CD صوتي هم در اختيار خريداران قرار مي گيرد كه به تقويت مهـارت شـنيداري كمـك فراوان خواهد كرد. انتظار مي رود كتاب حاضر، همه ي نيازهاي دانش آمـوزان هشتم مـدارس خـاص و تيزهوشـان و دبيـران محترم درس زبان انگليسي را پاسخگو باشد.

ویژگی های کتاب زبان هفتم اناری مبتکران

1) رعایت اصول شیوه ارتباطی آموزش زبان در فعالیت ها
2) تلاش برای افزایش مهارت خواننده در هر ۴ مهارت انگلیسی
3) حرکت از تمارین ساده به سخت
4) کافی بودن کتاب برای امتحانات تشریحی و تستی
5) به طور کلی ویژگی های این کتاب به شرح زیر می باشد:
6) آموزش دروس
7) تمرین های متنوع
8) پرسش‌هاى تشریحی
9) پرسش‌هاى چهارگزینه‌اى
10) نمونه سؤالات امتحانى

درباره کتاب زبان هفتم اناری مبتکران :

هر درس شامل بخشهای زیر است: .Alphabet: بـا توجـه بـه ایـن کـه حـروف الفبـا در کتـاب هفتـم بـه تدریـج معرفـی و بررسـی مـی شـوند، در ایـن بخـش بـا اسـتفاده از تمرینـات متنـوع دانـش آمـوزان را کـم کـم از مرحلـه تشـخیصrecognition بـه نوشـتن writing حـروف سـوق داده شدهto reception production . البتـه در ایـن بخـش تـالش شـده تاکیـد بیشـتر بـر مهارت هـای listening/speaking باشـد.Vocabulary : در ایــن بخــش تمامــی واژگان جدیــد هــر درس در قالــب تمرینــات ارتباطــی communicative و درجــه بنــدی شــده از سـاده بـه سـخت graded ارائـه شـده انـد. در طراحـی تمرینـات ایـن بخـش، هـر چهـار مهـارت زبانـی 4 skills مـد نظـر بـوده اسـت. وجـود برخـی بازی هـا game در بیـن تمرینـات، آمـوزش را بـرای مخاطبـان نوجـوان کتـاب جذابتـر مـی کنـد. تمرینـات نوشـتاری در حد کلمـه word طراحـی شـده انـد.Functions : اهمیـت بـالای نقشـ های زبانـی در کتاب هـای زبـان Prospect نویسنده را بـر آن داشـت کـه بخـش خاصـی از هـر درس را بـه تمریـن متمرکـز practice controlled روی اصطالحـات و نقش های زبانـی خـاص آن درس اختصـاص دهد.

 

تاریخ و ساعت به روز رسانی:

عشق کتاب (۱۳۹۹/۷/۲۷ ۱۶:۱۹)

خیر ریحانه جان این کتاب دیگه سی دی نداره