ضمانت سلامت و اصالت

کلیه کتاب های ارائه شده در عشق کتاب، چاپ جدید، نو و با ضمانت اصالت ارائه می شود.
بازگشت کالا منوط به احراز شرایط مرجوعی می باشد که شامل نقص چاپ، عدم تطابق با سفارش و نقص ظاهری می باشد
مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به پست به عهده آن اداره می باشد زیرا کلیه بسته های پستی بیمه هستند