در حال بارگذاری...
گاج IQ آی کیو آموزش فارسی جامع کنکور
نویسنده: محمد رضا ملک محمدی ، محسن اصغری تاری ، مرتضی کلاشلو
سال انتشار: 1400
ناشر:‌ گاج
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ محمد رضا ملک محمدی ، محسن اصغری تاری ، مرتضی کلاشلو
دسته بندی: IQ آی کیو
نام درس: فارسی
تعداد صفحات:‌ 704
سال انتشار:‌ 1400

کتاب IQ فارسی جامع کنکور در دو جلد مجزا درسنامه و بانک تست گردآوردی و منتشر شده است.. این کتاب دربردارندهی مباحث فارسی پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم بوده و به واکاوی دقیق نکات مربوط به آن مطالب پرداخته است. مباحث این کتاب بهصورت پایه به پایه و درس به درس چیدمان شده است. در این کتاب دکتر آی کیو گاج سؤالات چهارگزینهای مربوط به هر قلمرو بهصورت کامل و مجزا تدوین و طراحی شده و بهویژه در بخش قلمرو فکری تلاش گردیده که ابیات گزینهها، تکرار ابیات درسنامه نباشد. همچنین بهمنظور سنجش نهایی آموختههای داوطلبان، در پایان هر کتاب (دهم، یازدهم و دوازدهم) یک آزمون ۲۵ سؤالی طراحی گردیده است. مجموعه کتابهای IQ بهمنظور آشنایی دانشآموزان با زوایای متفاوتی از محتوای کتب تحصیلی گردآوری شده است. بهاینترتیب دانشآموز میتواند در کنار مطالعهی کتاب مرجع خود به بانکی جامع از تستهای دشوار (بیش از 3400 تست) اعم از سراسری و تألیفی دسترسی داشته باشد. لازم به یادآوری است که در این کتاب برای طرح سؤالات تألیفی زمان زیادی صرف شده و سطح آنها غالبا متوسط به بالا و متناسب با نیاز دانش آموزان کوشا و درسخوان است. در بخش پایانی این کتاب، پاسخهای تشریحی همهی سؤالات چهارگزینهای، بهصورت کامل و دقیق ارائه شده است. همچنین مؤلفان در کتاب پیش رو برای برخی از تستهای موردنیاز، سایر گزینهها را نیز بررسی کردهاند و علت نادرستی آنها را بیان نمودهاند. برای دستیابی به بهترین نتیجه توصیه میشود، پس از مطالعهی کتب درسی به سؤالات پاسخ دهید و در مرحلهی بعد با توجه به پاسخنامه به تحلیل جوابها بپردازید. بهاینترتیب میتوانید نقاط ضعف خود را شناخته و در جهت برطرف کردن آنها تلاش کنید. کتاب پیش رو با همکاری مشترک کاظم کاظمی، محسن اصغری تاری، مرتضی کلاشلو و سعید احمدی گردآوری شده و توسط انتشارات بینالمللی گاج منتشر گردیده است.

کتاب آی کیو فارسی جامع جلد اول بانک تست شامل :

پوشش کامل مباحث فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم
ارائهی بانک جامع تستهای تالیفی و سراسری (بیش از 3400 تست)
بررسی تمرینها و مثالهای کتابهای درسی در قالب پرسشهای چهارگزینهای
تحلیل کامل تستهای کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
سازگار با سطح دشواری کنکورهای سراسری سالهای اخیر
ارائهی پاسخنامهی کاملا تشریحی
بررسی سایر گزینهها برای تستهای موردنیاز
ارائهی درسنامه و مباحث آموزشی در جلد مکمل

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما